• Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.

    Vadovaujantis švietimo būklės analizės duomenimis ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Ugdymo turinį reglamentuoja Bendrosios programos. BP yra nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

    Kodėl atnaujinamos Bendrosios programos? Kaip atnaujinamas ugdymo turinys? Kokie yra UTA atnaujinimo terminai? Informaciją rasite paspaudę čia.