• Mokykla nuosekliai rengiasi įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo Bendrąsias programas.

    2021 m. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimuose mokytojai išnagrinėjo parengtus Bendrųjų programų projektus, pateikė rengėjams pasiūlymus.

    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė kartu su Širvintų rajono savivaldybės UTA komanda dalyvavo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ konsultaciniuose mokymuose, kuriuos organizavo Nacionalinė švietimo agentūra ir švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Mokytoja ekspertė Nijolė Miliauskaitė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose mokymuose pagal projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, skirtuose pasirengti atnaujinto ugdymo turinio diegimui. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Gudeikienė dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“.

    Mokykloje sudaryta darbo grupė organizuojanti ir koordinuojanti pasirengimą atnaujinto ugdymo turinio diegimui, parengtas ir vykdomas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas. Su planu galima susipažinti čia.