• DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

  Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“!

  Širvintų pradinė mokykla taip pat gavo paramą veiklos kokybei gerinti.

  Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

  Projektas yra trečioji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.

  Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 36 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja antrajame programos sraute.

  Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

  Projekto finansavimo suma: 120 020 428,53 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma:120 077 883,61 Eur.

  Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

  Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos…/tukstantmecio-mokyklos-ii/1394


  1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. 2009 – 2011 m. m.;
  2. Ilgalaikis tarptautinis projektas COMENIUS. 2009 – 2011 m. m.;
  3. Ilgalaikis tarptautinis projektas „Draugystė be sienų“;
  4. Savivaldybės pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Sodybų puošyba Širvintų rajone“. 2008 – 2009 m. m.;
  5. Ilgalaikis savivaldybės vaikų vasaros socializacijos projektas „Pažink savo kraštą“. 2007 -2008 m. m.;
  6. Ilgalaikis mokyklos pirmų klasių mokinių adaptacijos projektas, vykdomas kartu su „Buratino“ ir „Saulutės“ lopšelių – darželių bendruomenėmis;
  7. Ilgalaikis mokyklos ketvirtų - penktų klasių mokinių adaptacijos projektas, vykdomas kartu su „Atžalyno“ progimnazijos bendruomene;
  8. Tęstinis projektas „Ekologija pradinėje mokykloje“. D. Sakalauskienė, G. Bakasėnienė;
  9. Ilgalaikis mokyklos projektas „Mokėk pasakyti – Ne!“;
  10. Tęstinis mokyklos sveikos gyvensenos projektas „Sportas, judėjimas, sveikata“. R. Savickienė, D. Skirmantienė, klasių mokytojai;
  11. Mokyklos projektas „Metų ratas“. (Šventės);
  12. Klasių grupės projektas „Trimetė pradžios mokyklėlė Lietuvos nacionaliniame muziejuje“. 3a ir 3b klasės su mokytojomis R. Žygiene ir A. Gelažuniene;
  13. Klasių grupės projektas „Rudens mozaika“. 3c ir 3d klasės su mokytojomis Ž. Lisauskiene ir L. Ivanauskiene;
  14. N. Miliauskaitė su mokiniais dalyvauja respublikiniame projekte „APPLE idėjos – aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu“;
  15. 2012 – 2015 metais buvo vykdomas BMT3 mokyklos komandos inicijuotas projektas „Skaitau ir augu“, išaugęs į rajono seminarą, respublikinę konferenciją, organizuotą mūsų mokykloje.;
  16. Įsitraukė mokyklos, rajono, respublikos mokytojai;
  17. Dalyvaujame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.);
  18. Nuo 2017 metų vykdomas projektas „Sveikatiada“. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą – pilnavertę, įvairią ir sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, tinkamų žinių suteikimą;
  19. Dalyvaujame iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte Nr. 09.2.1.-ESFA-K728-001-0024 „Išmanusis mokslininkas“. Projekto tikslas – pagerinti 4 klasės mokinių pasaulio pažinimo pasiekimus. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti virtualią ugdymo platformą „Išmanusis mokslininkas“. Projekto trukmė – 24 mėn. (2017 m. gruodžio 11 d. – 2019 m. gruodžio 11 d.);
  20. Nuo 2019 m. sausio mėn. dalyvaujame Širvintų rajono savivaldybės administracijos įgyvendiname projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.
  21. Nuo 2020-09-01 iki 2022-08-31 mokykla pradėjo dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo tarptautinio projekto „Win-Win Conflict“ pagal „Erasmus+“ programoje. Pasirašyta 2020-11-09 bendradarbiavimo sutartis ir gautas pradinis finansavimas – 12 300 eur. (sutartis Nr. 2020-1-RO01 KA229-080119_5). Šio projekto tikslas – atrasti visapusiškai naudingus konfliktų sprendimo būdus, konfliktus pakeisti pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu mokyklos bendruomenėje.