Metodinės rekomendacijos tėvams

Žaidimas padeda vaikams pabėgti nuo tikrovės apribojimų. Žaisdami vaikai ima geriau suprasti pasaulį ir ugdosi ateityje praversiančius įgūdžius. Būtų dar šauniau, jei žaisdami vaikai lavėtų, koreguotų savo centrinės nervų sistemos vystymąsi. Remdamasi savo praktine patirtimi (atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas), norėčiau pasiūlyti šias žaidybines veiklas, aktyvinančias įvairius mąstymo procesus. Vasara, atostogos – atveria naujas erdves ir sudaro puikias galimybes.

Mokymosi sutrikimai (sunkumai) Pagalba
Neišmoksta raidžių. Veikla su žaislais, paveikslėliais, aplinkos stebėjimas: įvardijimas, sudėtinių dalių radimas, dėjimas iš dalių...
Pažįsta raides, bet nejungia jų į skiemenis, skiemenų – į žodžius. Žaidimai su konstruktoriais, dėlionių dėliojimas, įvairūs žaidimai garsų sekai žodyje nusakyti.
Pažįsta raides, tačiau nesugeba išskirti net pirmo žodžio garso, sieti jo su raide. Padeda veikla su paveikslėliais ir raidėmis: paveikslėlių rūšiavimas pagal pirmą garsą, dėjimas prie reikiamos raidės, „rašymas“ ant smėlio, akmenukų dėliojimas, pantomima (pavaizduoti raidę savo kūnu)...
Išmoksta raidę, tačiau skaitydamas nesugeba jos laiku atsiminti, painioja, gerai žinota raidė „užkrenta“. Tinka žaidimai gerinantys atmintį: atsiminti, kokie buvo žaislai, paveikslėliai, įvykiai; atlikti eilės tvarka nurodytas užduotis (žaidžiant).
Perskaito žodį, tačiau jo nesuvokia. Žaidimai „Loto“, plečiantys žodyną: raginti rasti paveikslėlį išgirdus tik pirmą skiemenį (garsą), perskaitytus žodžius dėti prie paveikslėlių, sudėti matomo daikto pavadinimą iš turimos po ranka gamtinės medžiagos...
Perskaito ir suvokia žodį, tačiau nesugeba skaityti ir suvokti net paprastų sakinių, tekstų. Sudaryti sąlygas skaityti įvairius pavadinimus, minti mįsles ir pan.: lengvų pavienių žodžių naudojimas įvairiuose žaidimuose ir kitoje veikloje gerina skaitymo įgūdžius, mažina įtampą, ugdo gebėjimą ilgiau, atidžiau skaityti.
Skaito ir suvokia sakinukus iš žinomų žodžių, tačiau nesugeba savarankiškai skaityti ir suvokti naujų tekstų. Patrauklių knygelių skaitymas drauge su suaugusiu, jų aptarimas, vaidmenų pasidalijimas ir perskaitymas/suvaidinimas, iliustravimas (praktinės skaitymo naudos rodymas).

Norėčiau pridurti, kad labai naudingi ir visi smulkiąją motoriką lavinantys žaidimai: įvairios mozaikos, konstruktoriai, net ir žaidybiniai kompiuteriukai. Nepamirškime ir sportinių žaidimų, kurie įtvirtina motorinius įgūdžius, ugdo judesio kultūrą, tuo pačiu aktyvina nervų sistemos veiklą.

Pasak M. Montesori, suaugusieji turi nuolat domėtis vaiku ir jo savikūrai bei saviraidai teikti tinkamą pagalbą bei reikalingų priemonių, kurių vaikui savo jėgomis nepavyktų gauti.

Specialioji pedagogė Liuda Bytautienė

Birželio 15 dieną mūsų mokyklos mokytojos svečiavosi Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje. Čia vyko metodinė diena-seminaras „Projektinė veikla ir IKT panaudojimas pradiniame ugdyme“. Mokytojas svetingai pasitiko Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos kolektyvas ir mokinių stovyklos „Vasarinukas“ dalyviai, sveikinimo žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Stasiukonienė. Seminare buvo pristatyti pranešimai apie sveikatinimo ir socializacijos projektus, popamokinį mokinių užimtumą, IKT tikslingą panaudojimą pradiniame ugdyme – ActiVote sistema. Mokytojos dalijosi gerąja patirtimi, aktyviai dalyvavo praktinėje veikloje.

Mokyklos informacija

Birželio 9 dieną 18 mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo Kaišiadorių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Kūrybiški ir aktyvūs ugdymo(si) metodai skatinantys mokinių pažangą“. Mokytojos išklausė keturis pranešimus, stebėjo metodų pristatymą, susipažino su mokykla. Pranešimą „Mįslių panaudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“ skaitė mūsų mokyklos specialioji pedagogė Liuda Bytautienė. Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė pristatė metodą „Prognozių medis“. Po pietų mokytojos dalyvavo ekskursijoje po Guronių Rožinio slėpinių kelią ir parką, po Žaslius. Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, įkurtas Rožinio slėpinių kelias. Mokytojos aplankė penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statulą Rožinio slėpinių komplekse-parke, o taip pat rekolekcijų namuose veikiančią rožinių bei memorialinę Vincento Sladkevičiaus ekspoziciją. Mokytoja Laimutė Dekienė aprodė žymiausias Žaslių vietas. Miestelis nedidelis – apie 750 gyventojų. Čia, ant piliakalnio ant ežero kranto, stovi neogotikinė bažnyčia. Miestelį puošia centrinė trikampė aikštė. Įdomi detalė – miestelio aikštėje mirė Tadas Blinda. Blindos mirties scena (senojo filmo) buvo nufilmuota būtent čia. Nemaža aikštės dalis vis dar grįsta akmenimis. Miestelį supa ežerai: pietuose telkšo Žaslių ežeras, rytuose – Liminas, šiaurės rytuose – Statkūniškės ežeras.

Mokyklos informacija

Mokykliniai metai it pieva marga,
Nuošė ir nuvilnijo vaikystės banga.
Bėgo savaitės greitos,
Ir mokslo metai praskriejo kaip diena...

Gegužės 31 dieną, skambant linksmai muzikai, visa Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi mokyklos kieme. Tai paskutinė mokslo metų diena, todėl dar norėjosi pasidžiaugti puikiai atliktais darbais. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tarė sveikinimo žodį visiems susirinkusiems, padėkojo už darbą, už pastangas. Padėkomis ir knygelėmis apdovanojo 61 mokinį, kurių mokymosi pasiekimai 2015–2016 m. m. įvertinti aukštesniuoju lygiu. Buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos mokiniams ir jų mokytojams už rajoninius konkursų laimėjimus. Taip pat direktorė įteikė tarptautinio konkurso „Kengūra 2016“ matematikos, kalbų ir pasaulio pažinimo auksinius, sidabrinius ir oranžinius diplomus laimėtojams. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė padėkojo mokytojoms ir įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles už mokinių paruošimą konkursams, olimpiadoms ar sportinėms varžyboms.

Nuoširdžiomis eilėmis, skambiomis dainomis ir smagiu šokiu mokiniai dėkojo mokytojoms ir tėveliams už rūpestį, už meilę ir už suteiktas žinias.
Padėkos žodžius mokyklai skyrė ketvirtokų tėveliai. Dešimtoji ketvirtokų laida dovanojo dekoratyvinį medelį, kurį patys mokiniai pasodino mokyklos kieme – „mažųjų abiturientų pievelėje“.

Lietuvos Respublikos vėliavą nuleisti mokyklos direktorė pakvietė pradinių klasių vyresniąją mokytoją Loretą Miliukienę ir tris jos mokinius, kurie pasižymėjo savo nuopelnais: ROKĄ BRAIDOKĄ (4d) – rajoninė 4 klasių matematikos olimpiada – I vieta, respublikinė matematikos olimpiada – II vieta, tarptautinis „Pangea 2016“ matematikos konkursas – II vieta, tarptautinė matematikos olimpiada „Kings“ – 1-o laipsnio diplomas; RIDĄ MILIUKĄ (4d) – rajoninis konkursas „Raštingiausias mokinys“ – I vieta, respublikinis konkursas „Mažasis diktantas“ – I vieta; MEILĘ GRAUŽINYTĘ (4d) – tarptautinio matematikos konkurso „Kings“ nugalėtoja – I vietos laimėtoja.

Palydėję mokslo metus mokyklos himnu ir palinkėję vieni kitiems šiltos, saugios bei linksmos vasaros, visi mokiniai su savo mokytojomis išskubėjo į klases paskutinei pamokai.

Mokyklos informacija

Man mano gimtinė prasideda mano kieme.

Smilga ropojanti boružėlė, besijuokiantys draugai, žalia žolė,
skraidantys drugeliai ir žaliuojantys medžiai...

 

TS-LKD Tautininkų frakcija bei Lietuvos Laisvės Fondas organizavo Vilnijos vaikams piešinių ir rašinių konkursą „Kodėl aš myliu Lietuvą“, skirtą Kovo 11-ajai paminėti. Konkursu buvo siekiama skatinti vaikus ir jaunimą domėtis šalies istorija ir ją gerbti, ugdyti patriotizmą ir kūrybiškai perteikti savo meilę Lietuvai. Konkurso rašto darbus vertino rašytoja Renata Šerelytė. Šiame konkurse dalyvavo ir rašinį „Kodėl aš myliu Lietuvą“ rašė 4b klasės mokinė Rugilė Tuškevičiūtė. Už dalyvavimą konkurse Rugilei įteikta saldi dovanėlė, o mokytojai padėka, kurią pasirašė TS-LKD Tautininkų frakcijos ir VšĮ „Lietuvos laisvės fondo“ nariai Gabrielius Landsbergis, Valentinas Stundys ir Monika Navickienė.

4b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

Gegužės 20 dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vyko Medinio paveldo šventė. Šioje šventėje dalyvavo 4b klasės mokiniai. Kiekviename regione vyko įvairios edukacijos. Aukštaitijoje (Pagirių sodyboje) buvo verdamos žolelių arbatos, kurių galima buvo ragauti, kepama duona, skanaujamas sūris su medumi. Kitose sodybose vaikai buvo mokomi muilo virimo paslapčių, audimo, žlūgto skalbimo. Mokiniai susipažino su Užgavėnių kaukių drožėju Sauliumi Tamuliu, kuris noriai aiškino apie kaukių drožybą. Žemaitijoje ketvirtokai galėjo žaisti įvairiausius senovinius vaikų žaidimus. Atėjus į muziejaus miestelį, mokiniai apžiūrėjo visus senuosius pastatus. Vėliau folkloro ansamblis „Želmenėliai“ koncertavo šiame miestelyje ir linksmino atvykusius žmones. Po koncerto mokytojai buvo įteikta muziejaus direktorės Violetos Reipaitės padėka, o mokiniams padėkota saldumynais. Ši šventė buvo tiesiogiai transliuojama LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“. Grįždami iš šventės, mokiniai aptarė, kaip gražiai Lietuvos kraštovaizdyje dera medinis paveldas ir kaip svarbu mums jį saugoti ir puoselėti.

4b klasės mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė

11-ąjį kartą Širvintų kultūros centre vyko rajoninė vaikų, jaunimo folkloro ir pavienių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventė „Patrepsėlis“. Šis renginys vyksta bendradarbiaujant su Širvintų rajono švietimo centru. Šioje šventėje dalyvavo mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė). Po visų atlikėjų pasirodymo Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Sungailienė vertino atlikėjus, konsultavo mokytojus ir vadovus. Kol vadovai dalinosi savo mintimis, Kėdainių rajono Krakių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Smilgelė“, vadovaujamas Jūratės Gudliauskienės, koncertavo ir mokė savo krašto šokių ir ratelių visus dalyvavusius „Patrepsėlio“ šventėje. Šventės dalyvius sveikino ir dovanėles įteikė Širvintų rajono merės padėjėja Janina Greiciūnaitė. Laikinai einanti Širvintų kultūros centro direktoriaus pareigas Rytė Bareckaitė įteikė vadovams padėkos raštus ir suvenyrus. Renginį vedė Širvintų kultūros centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė.

Folkloro ansamblio „Želmenėliai“ vadovė Rūta Tamašauskienė

Gegužės 16 dieną 2b ir 2c klasių mokiniai apsilankė Dubingiuose (Molėtų r.). Antrokai pabuvojo moderniausiame žirgyne Lietuvoje. Ten jie apžiūrėjo įspūdingą maniežą ir arklides. Žirgų alėjoje susipažino su įvairių veislių žirgais, tarp kurių yra netgi karališkieji šyrai, kurie iš kitų žirgų išsiskyrė dydžiu. Mini zoologijos sode, lydimi ekskursijos vadovo Gedimino, grožėjosi tauriaisiais elniais, danieliais, muflonais, alpakomis, kupranugariu, asilu, povais, triušiais, kengūra ir kitais gyvūnais. Vaikai džiaugėsi, kad kai kurie iš jų pirmą kartą pamatė kupranugarį ir kengūrą. Antrokai pakeliui užsuko į stručių fermą. Didžiuliai paukščiai buvo drąsūs ir, virš aptvarų ištiesę kaklus, smalsiai stebėjo lankytojus. Vikriausieji prisirinko ir namo parsivežė stručių plunksnų. Erdvioje ir jaukioje kavinėje mokiniai pasivaišino gardžiu užkandžiu.

2b ir 2c klasių mokytojos Svetlana Paliukėnienė ir Dalia Vinslauskienė

Į savo mokyklą gegužės mėnesį tradiciškai kviečiame vyresnius mokinius ir vykdome akciją „Dideli mažiems“. Jos tikslas – kovoti su patyčiomis, diskutuoti apie tai, ką reikia daryti, kad mokykloje visi jaustųsi saugūs. Šiemet šia akcija prisidedame prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“, kuri skirta smurto prieš vaikus, patyčių, priklausomybių ir kitų socialinių problemų mažinimui.

Gegužės 12 dieną Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos projekto „Aš prieš smurtą” nariai ir jų vadovė mokytoja Helena Marčiauskienė svečiavosi Širvintų pradinėje mokykloje. Vyko pradinukų ir gimnazistų netradicinė pamoka apie patyčias ir patyčių žalą. Jos tikslas buvo žaismingai ir suprantamai paaiškinti pradinukams, kas yra patyčios ir kaip su jomis kovoti, taip pat sužinoti kitų nuomonę šia tema bei pasidalinti asmenine patirtimi.

Pamoką pradėjo gimnazijos mokytoja Helena Marčiauskienė. Vėliau Ib klasės gimnazistė Augustė Indrašiūtė pasekė pasakėčią apie patyčias, kurios mažieji klausėsi labai susidomėję. Norvilė Iljeitytė (Ia) paaiškino, kas yra patyčios, ką reikia daryti, jei iš tavęs tyčiojamasi. Pradinukai drąsiai reiškė savo nuomonę bei diskutavo su gimnazistais. Paskui pažiūrėjome filmuką, po kurio trečiokai atsakinėjo į klausimus, o už teisingą atsakymą gavo saldžiuosius prizus.

Netradicinės pamokos pabaigoje sustojome į draugišką ratelį. Visi norintys pasidalino savo patirtimi ir išgyventais jausmais, susidūrus su patyčiomis. Atsisveikinant visi sudainavome dainą, padovanojome gimnazistams pradinukų kurtas „draugystės gėles“, padėkojome „didiesiems“ draugams už gražias akimirkas. Mes lygiuojamės į Jus ir sekame gražiu pavyzdžiu.

Vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

Trys 4d klasės mokiniai – Kamilė Andrikonytė, Kotryna Janukaitytė ir Dovydas Vasilevskis – dalyvavo šalies mokinių kūrybiniame konkurse „Lietuvos vaikai kuria pasakas“. Šį konkursą organizavo VŠĮ „Aitvaro pasaga“. Konkursui mokiniai turėjo pateikti savo kūrybos pasakas, kurias vertino organizatoriai. Kamilės, Kotrynos ir Dovydo pasakos pateko į II etapą.

Gegužės 6 dieną ketvirtokai buvo pakviesti į Kauno valstybinį lėlių teatrą, kur vyko šventinis koncertas ir apdovanojimai. Kamilei, Kotrynai ir Dovydui buvo įteikti pažymėjimai ir mokinių sukurtų pasakų knyga „Lietuvos vaikų pasakos“.

Ačiū Jiems ir jų tėveliams už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą konkursuose.

4d klasės mokytoja Loreta Miliukienė