Standartizuoti testai

2019 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

2018–2019 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir II dalies testus. Ketvirtų klasių mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei užpildė klausimynus.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Detali 2018–2019 m. m. Širvintų pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaita pateikiama čia (2klasė) (4klasė).

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams mokslo metų pabaigoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė